รหัสการคืนค่า (Return Code)

 Array
(
  [200] => OK
  [201] => Created
  [202] => Accepted
  [203] => Non-Authoritative Information
  [204] => No Content
  [205] => Reset Content
  [206] => Partial Content
  [300] => Multiple Choices
  [301] => Moved Permanently
  [302] => Found
  [303] => See Other
  [304] => Not Modified
  [306] => Switch Proxy
  [307] => Temporary Redirect
  [308] => Resume Incomplete
  [400] => Bad Request
  [401] => Unauthorized
  [402] => Payment Required
  [403] => Forbidden
  [404] => Not Found
  [405] => Method Not Allowed
  [406] => Not Acceptable
  [407] => Proxy Authentication Required
  [408] => Request Timeout
  [409] => Conflict
  [410] => Gone
  [411] => Length Required
  [412] => Precondition Failed
  [413] => Request Entity Too Large
  [414] => Request-URI Too Long
  [415] => Unsupported Media Type
  [416] => Requested Range Not Satisfiable
  [417] => Expectation Failed
  [500] => Internal Server Error
  [501] => Not Implemented
  [502] => Bad Gateway
  [503] => Service Unavailable
  [504] => Gateway Timeout
  [505] => HTTP Version Not Supported
  [511] => Network Authentication Required
  [512] => ไม่พบรหัสไปรษณีย์
  [513] => ไม่พบรายการสินค้า
  [514] => ไม่ได้ระบุน้ำหนักสินค้า
  [515] => ไม่ได้ระบบุความกว้าง ของสินค้าหรือกล่องบรรจุ
  [516] => ไม่ได้ระบบุความยาว ของสินค้าหรือกล่องบรรจุ
  [517] => ไม่ได้ระบบุความสูง ของสินค้าหรือกล่องบรรจุ
  [518] => พบสินค้ามีขนาดที่เกินกำหนด
  [519] => พบสินค้ามีน้ำหนักเกินกำหนด
  [520] => ไม่ได้ระบุจำนวนสินค้าหรือกล่องบรรจุ
  [521] => ไม่พบผู้ให้บริการขนส่ง
  [522] => ไม่พบข้อมูลผู้ใช้งาน Key Not Found.
  [523] => Duplicate entry
  [524] => รูปแบบอีเมล์ไม่ถูกต้อง
  [525] => รูปแบบเบอร์โทรศัพท์ ไม่ถูกต้อง
  [526] => ระยะเวลาของกิจกรรม ได้สิ้นสุดลงแล้ว
  [527] => The connection is limited
  [528] => Monthly quota Limited.
)

 

หมายเหตุ
* ในส่วนของตารางการ Return ค่าอาจใช้แค่บางตัวเท่านั้น
* ค่าที่สำคัญคือ [200] => ok จะบอกถึงการตอบกลับจาก Server ว่าไม่มีอะไรผิดพลาด พร้อมกับคืนค่าข้อมูล

ตัวอย่างการคืนค่า

{
 "shipping": {
  "code": "200",
  "msg": "ok",
  "items": {
   "sku001": {
    "price": 4100,
    "zone": 0
   },
   "sku002": {
    "price": 380,
    "zone": 0
   },
   "sku003": {
    "price": 380,
    "zone": 0
   }
  },
  "charge": 0,
  "subtotal": 4860,
  "discount": 4560,
  "total": 300
 }
}


อธิบายเพิ่มเติม

shipping = "ชื่อก้อนข้อมูล จัดเก็บมาในรูปแบบ Array"
code = "รหัสการคืนค่า บอกถึงสถานะ"
msg = "ข้อความอธิบาย code"
items = "Array คืนค่ารายการสินค้าแบบอิงจากรหัสสินค้า"
     price = "ค่าจัดส่งสินค้า (ค่านี้ได้คูณจำนวน item เข้าไปแล้ว)"
     zone = "เพิ่มค่าบริการพิเศษ สำหรับพื้นที่ห่างไกล (ค่านี้ได้คูณจำนวน item เข้าไปแล้ว)"
charge = "คิดค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับพื้นที่ห่างไกล ปกติจะเรียกเก็บเป็นรายครั้ง"
subtotal = "ค่าขนส่งรวมจาก items ของแต่ละ sku"
discount = "ส่วนลดจากค่าขนส่ง"
total = "รวมค่าขนส่งทั้งสิ้น (charge + subtotal) - discount"