ตัวอย่างสำหรับ Code JQuery

 $("input").click(function(){
 var result;
 var obj = {
          key:"4c3373935ebb31bd73ad8779daff5d2e",
          provider:"4",
          zipcode:"23170",
          items : [
                {"sku":"sku001","st":"1","w":"30", "l":"30", "h":"30", "weight":"10", "box":"15"},
                {"sku":"sku002","w":"30", "l":"30", "h":"30", "weight":"10", "box":"15"},
                {"sku":"sku003","w":"30", "l":"30", "h":"30", "weight":"10", "box":"1"}
               ]
         }

 var newobj = {shipping:JSON.stringify(obj)};
 $.ajax({
  url: 'https://api.josoco.com/post',
  type: 'POST',
  data: newobj,
  dataType: 'json',
  cache: false,
  crossDomain: true,
  timeout: 8000,
  }).done(function(response){
    result = response.shipping.total;
    alert(result);
  }).fail(function(error){
    if(error.statusText === 'timeout')
    {
      alert("Server timeout");
    }else{
      alert(error.statusText);
    }
 });
 });
 

Code ด้านบนนี้เป็นเพียงแค่แสดง code ทดสอบ ( แนะนำดาว์นโหลดไฟล์นี้ในการทดสอบจริง )

ดาว์นโหลดไฟล์

ทดสอบดึงค่า API
หมายเหตุ : หากคืนค่า code:200 คือการดึงค่าสำเร็จ และสามารถน้ำไปใช้ได้