ค่าพัสดุ ( Kerry + ไปรษณีย์ )หน้านี้จะแสดงการเรียกใช้แบบ 1 Item (ถ้าใช้ผ่าน Web Service ให้ส่งค่ารายการสินค้าแบบ Array)